دوره های آیسیز

آیسیز چیست، کیست و یا کجاست؟

ماه به تاریکی ها نور می تاباند و روشنایی می آفریند  این نور برای شما ، نور آگاهی است  . آگاهی و تبدیل  آن به یادگیری رسالت انسانیِ همه ی ماست  .  در این راه در کنار شماییم و تمام لحظات زیستن خویش را ، وقف آگاهی رسانی و همراهی گام به گام شما میکنیم (برای تبدیل آن به یادگیری و اجرا شدن در رفتارتان) . آی سیز کلمه ای  ایرانی -ترکی به معنای ماه شما می باشد . با آی سیز ماه زندگانی خویش شوید. هرآنچه در این راه نیازمندید از  ما بخواهید.

مشاوره آنلاین دوره های آیسیز
آیسیز چیست، کیست و یا کجاست؟

آخرین مقالات آیسیز